Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

10 let partnerství s německou Stoy-Schule v Jeně

V minulých dnech jsme oslavili 10. výročí partnerské spolupráce naší školy s Karl-Volkmar-Stoy-Schule v německé Jeně. Velmi si vážíme účasti našich významných hostů - paní Mgr. Ivany Bartošové, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje, paní JUDr. Jaroslavy Havlíčkové, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK a paní Dorothee Wimmen z Goethe-Institutu, významné organizace podporující němčinu a německou kulturu. Ředitelé obou škol, paní Mgr. Marie Klesová a pan Richard Brömel, zhodnotili uplynulé období naší spolupráce a poděkovali koordinátorkám naší česko-německé projektové spolupráce paní Serfling, paní Zeutschel a paní Kubálkové, dále panu Rosemu, paní Novákové a všem dalším kolegům, kteří se aktivně podíleli a podílejí na naší mnohostranné spolupráci.

Už 10 let se konají pravidelná každoroční setkávání žáků a učitelů našich partnerských škol v Jeně a v Plzni - naši žáci díky našemu partnerství získávají možnost zlepšit své jazykové znalosti a dovednosti při pobytu v Německu a projektové spolupráci s německými žáky, další motivaci k učení se němčině, možnost absolvovat zajímavá mezinárodní setkání i odborné praktické stáže v německých podnicích. Jedná se o opravdu velmi intenzivní a aktivní spolupráci. Každoročně probíhají zajímavé projekty, vzdělávací akce a semináře i praktické stáže v zahraničí. Také si vyměňujeme pedagogické zkušenosti a společně rozvíjíme odborné kompetence žáků. Naším společným cílem je jejich velmi dobré vzdělání a v budoucnosti pak uplatnění na trhu práce. Při naší  spolupráci pravidelně využíváme také dokumentů Europassu, zejm. Europass Mobility.

10 let  probíhají nejen praktické odborné stáže našich žáků v zahraničí, ale konají se také společné projektové týdny českých a německých žáků. Jsou vždy zaměřené na vybrané aktuální téma - např. naši žáci společně vytvářeli čes.-něm.-angl. slovník odborných ekonom. a obchodních pojmů, věnovali se tématům např. evropské spolupráce, občanských práv a chartě EU, tématu skloubení pracovního a rodinného života v obou zemích. Velmi zajímavými tématy byly projekty Evropa proti násilí, Náš svět, naše čest, naše budoucnost, Azylová politika v zrcadle dějin. Nyní se žáci zabývají tématem kulturního dědictví. Žáci obou našich škol pracují v projektu vždy společně v mezinárodních týmech a procvičují tak cizí jazyky, kterým se učí. Součástí všech odborných výměnných pobytů jsou také společné kulturní a sportovní aktivity žáků a učitelů našich partnerských škol, společné zážitky, na které všichni rádi vzpomínají. 

Naši spolupráci se snažíme stále zlepšovat - aktuálně  využíváme ECVET - Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, které podporují kvalitu odborné přípravy našich žáků. Podporujeme internacionalizaci vzdělávání a jako dosud jediná škola Plzeňského kraje jsme získali certifikát kvality ERASMUS + VET MOBILITY CHARTER (Erasmus + Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě) na období 2016 - 2020 (v roce 2015 jako jedné ze čtyř organizací v ČR, kterým bylo toto významné ocenění kvality mezinárodní spolupráce uděleno). Právě rozvíjením naší evropské internacionalizační strategie v odborném vzdělávání se zahraničními partnery přispíváme k modernizaci odborného vzdělávání, zvýšení jeho atraktivity pro žáky, transparentnosti a uznávání kvalifikací na evropském trhu práce.  

V budoucnu budeme velmi rádi pokračovat v naší partnerské spolupráci, společných projektech, setkáváních, využívání ECVET, který zkvalitňuje spolupráci našich škol a firem, Europassu a neformálního a informálního učení. Věříme, že naše úspěšná spolupráce bude nadále přispívat ke zlepšování vzdělávání a odborné přípravy, individualizaci a internacionalizaci vzdělávání žáků obou našich partnerských škol.

Mgr. Hana Kubálková

oko