Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Za vzděláním a na zkušenou do zahraničí – Erasmus Days 2019

10. října 2019 od 14:30 h se v hlavní budově naší školy v Nerudově ulici koná seminář v rámci celoevropské kampaně Erasmus Days. Budou na něm představeny možnosti vzdělávacího programu Erasmus Plus, zaznějí zkušenosti a zážitky jeho účastníků a na závěr dne pak proběhne i soutěž o ceny. Proto doporučujeme účast na semináři všem zájemcům, zejm. o praktické stáže v zahraničí.

Již mnoho let úspěšně realizujeme projekty Erasmus plus, a to od samého začátku tohoto vzdělávacího programu. Zapojujeme se do projektů mobilit v odborném vzdělávání i do projektů partnerství v rámci školního vzdělávání - Tradice bez hranic – cesta regionálními kulturami a Kulturní dědictví společně. Erasmus plus se u nás stal nedílnou součástí moderního vzdělávání.

Naše žáky ze všech oborů vzdělání vysíláme na odborné praktické stáže do zahraničí – v současné době Německa, Slovenska, Litvy, Španělska a Velké Británie. Tyto mobility se uskutečňují na základě projektů, které zpracováváme ve spolupráci se zahraničními partnery. Velkou výhodou pro studenty je, že tyto pobyty financujeme z grantů evropského programu Erasmus Plus. Studenti tak získávají neocenitelné praktické odborné zkušenosti, poznávají cizojazyčné pracovní prostředí a jeho požadavky, zdokonalují se v jazykových dovednostech, poznávají život, kulturní zvyklosti a mentalitu obyvatel. Každoročně rozšiřujeme obsah stáží a praxí i hostitelské země. Při realizaci praktických stáží v zahraničí využíváme principy a prvky ECVET - Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, které podporují kvalitu odborné přípravy našich žáků. Společně s kolegy z našich zahraničních partnerských škol a podniků pracujeme na jednotkách výsledků učení, které tvoří ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí požadovaných pro danou část kvalifikace nebo obor vzdělání. Tyto jednotky lze hodnotit podle kritérií a validovat, jejich výsledky mohou být přenášeny do jiných zemí a vzdělávacích systémů. Stáže jsou certifikovány a studenti při nich mj. navazují kontakty, kterých využívají v dalším studiu, ve svém profesním i osobním životě. Každý žák pak dostává osobní záznam s dosaženými výsledky učení, Europass Mobility a osvědčení z příslušné země, tato osvědčení přispívají k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce.

Podporujeme internacionalizaci vzdělávání a jako dosud jediná škola Plzeňského kraje jsme nositeli prestižního certifikátu kvality ERASMUS + VET MOBILITY CHARTER. Tento významný certifikát uznává provozní kapacitu naší školy řídit kvalitní projekty mobility a oceňuje naše úsilí o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím programu Erasmus+.

Erasmus + Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě rovněž uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility a pro nás zároveň znamená dlouhodobý závazek, a to soustavně zdokonalovat mobilitu a strategický přístup naší organizace k začleňování mezinárodní mobility do činností školy. Tento certifikát dále umožňuje naší škole podávat zjednodušené žádosti v rámci ročních výzev programu Erasmus+ VET a vysílat na zahraniční praktické stáže další žáky naší školy v období platnosti tohoto programu, tzn. do výzvy roku 2020 včetně. Tyto mobility přispívají ke kvalitní přípravě našich absolventů schopných uplatnit se na evropském trhu práce.


Mgr. Hana Kubálková, koordinátorka projektů ERASMUS+ na SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

oko