Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Erasmus Days 2020 – Za vzděláním a na zkušenou do zahraničí

Seminář se  bude konat v náhradním termínu po skončení epidemiologických opatření.

15. října 2020 od 14.30 h se v hlavní budově naší školy v Nerudově ulici (v učebně 2) koná seminář v rámci celoevropské kampaně Erasmus Days. Budou na něm představeny možnosti vzdělávacího programu Erasmus Plus, zaznějí zkušenosti a zážitky jeho účastníků a na závěr dne pak proběhne i soutěž o ceny. Proto doporučujeme účast na semináři všem zájemcům, zejm. o praktické stáže v zahraničí.

Již mnoho let úspěšně realizujeme projekty Erasmus plus, a to od samého začátku tohoto vzdělávacího programu. Zapojujeme se do projektů mobilit v odborném vzdělávání i do projektů partnerství v rámci školního vzdělávání (Tradice bez hranic – cesta regionálními kulturami, dále Kulturní dědictví společně a aktuálně jsme připravili s našimi zahraničními partnery nový navazující projekt a podali ve výzvě 2020). Erasmus plus se u nás stal nedílnou součástí moderního vzdělávání.

Naše žáky ze všech oborů vzdělání vysíláme na odborné praktické stáže do zahraničí – v současné době Německa, Slovenska, Litvy, Španělska, Velké Británie, na Maltu a na Slovensko. Tyto mobility se uskutečňují na základě projektů, které zpracováváme ve spolupráci se zahraničními partnery. Velkou výhodou pro studenty je, že tyto pobyty financujeme z grantů evropského programu Erasmus Plus a pro žáky tak jsou zdarma. Studenti tak získávají neocenitelné praktické odborné zkušenosti, poznávají cizojazyčné pracovní prostředí a jeho požadavky, zdokonalují se v jazykových dovednostech, poznávají život, kulturní zvyklosti a mentalitu obyvatel. Každoročně rozšiřujeme obsah stáží a praxí i hostitelské země. Při realizaci praktických stáží v zahraničí využíváme principy a prvky ECVET – Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, které podporují kvalitu odborné přípravy našich žáků. Společně s kolegy z našich zahraničních partnerských škol a podniků pracujeme na jednotkách výsledků učení, které tvoří ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí požadovaných pro danou část kvalifikace nebo obor vzdělání. Tyto jednotky lze hodnotit podle kritérií a validovat, jejich výsledky mohou být přenášeny do jiných zemí a vzdělávacích systémů. Stáže jsou certifikovány a studenti při nich mj. navazují kontakty, kterých využívají v dalším studiu, ve svém profesním i osobním životě. Každý žák pak dostává osobní záznam s dosaženými výsledky učení, Europass Mobility a osvědčení z příslušné země, tato osvědčení přispívají k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce.

Podporujeme internacionalizaci vzdělávání a jsme nositeli prestižního certifikátu kvality ERASMUS + VET MOBILITY CHARTER. Tento významný certifikát uznává provozní kapacitu naší školy řídit kvalitní projekty mobility a oceňuje naše úsilí o dosažení vyšší míry internacionalizace při odborném vzdělávání a přípravě prostřednictvím programu Erasmus +.

Erasmus + Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě rovněž uznává vysokou kvalitu předchozích projektů mobility a pro nás zároveň znamená dlouhodobý závazek, a to soustavně zdokonalovat mobilitu a strategický přístup naší organizace k začleňování mezinárodní mobility do činností školy. Tento certifikát dále umožňuje naší škole podávat zjednodušené žádosti v rámci ročních výzev programu Erasmus+ VET a vysílat na zahraniční praktické stáže další žáky naší školy v období platnosti tohoto programu, tzn. do školního roku 2022/23 včetně. Tyto mobility přispívají ke kvalitní přípravě našich absolventů schopných uplatnit se na evropském trhu práce.

 

pohled

 

Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka projektů ERASMUS+ na SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

oko