Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

86 účastníků zahraničních odborných stáží v Irsku, Německu, Španělsku, Litvě a na Maltě

V září–říjnu 2021 vyjeli žáci všech oborů naší školy opět na odborné stáže a praxe do zahraničí. Tyto mobility probíhají v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus+ a jsou finančně podpořené granty EU. Uskutečňují se na základě projektů, zpracovaných naší školou ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami, podniky a organizacemi. Díky nim mohou sbírat žáci i vyučující naší školy praktické zkušenosti v zahraničí, rozvíjet své dovednosti i znalosti a podporovat evropskou spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě. Tak významně přispívají ke kvalitní přípravě našich absolventů schopných uplatnit se na evropském trhu práce.

 

malaga z FB 2021 (1)

 

staz vilnius 2021 (3)

 

jena (2)

 

jena (2)

 

Naše škola podporuje internacionalizaci vzdělávání, jsme nositeli prestižních certifikátů a ocenění kvality VET CHarter a EXCELLENCE za vynikající realizaci mobilit a získali jsme akreditaci Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pro období 2021–2027.

Cílem zahraničních stáží je zejména získání praktických odborných zkušeností v zahraničních firmách a organizacích, orientace v cizojazyčném pracovním prostředí, zdokonalení jazykových dovedností i poznání života, zvyklostí, mentality obyvatel. Právě vazba na reálné prostředí firem a organizací představuje pro účastníky nejlepší podporu rozvoje odborných i jazykových kompetencí. Naši žáci obchodně ekonomických i uměleckých oborů poznávají chod zahraničních podniků, způsob řízení, seznamují se s odlišnostmi v marketingu, s obchodními činnostmi zasazenými do odlišného legislativního prostředí a také s podmínkami na evropském trhu práce.

Při zahraniční spolupráci využíváme principů a prvků ECVET – Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, které podporují kvalitu odborné přípravy našich žáků. Společně s kolegy z našich zahraničních partnerských škol a podniků pracujeme na jednotkách výsledků učení, které tvoří ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí, požadovaných pro danou část kvalifikace nebo obor vzdělání. Tyto jednotky lze hodnotit podle kritérií a validovat, jejich výsledky mohou být přenášeny do jiných zemí a vzdělávacích systémů. Každý žák pak dostává osobní záznam s dosaženými výsledky učení a Europass Mobility, které do budoucna přispívají k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce.

 

Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+

 

logo E+ spolufinancovano EU cb

oko