Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Erasmus Days – Za vzděláním a na zkušenou do zahraničí

V rámci celoevropské kampaně Erasmus Days proběhl na naší škole 14. října 2021  seminář, na kterém byly představeny možnosti evropského vzdělávacího programu Erasmus+, zazněly zkušenosti a zážitky jeho účastníků a na závěr pak proběhla soutěž o ceny.

 

Již mnoho let úspěšně realizujeme projekty Erasmus+, a to od samého začátku tohoto vzdělávacího programu. Zapojujeme se každoročně do projektů mobilit v odborném vzdělávání i do projektů partnerství v rámci školního vzdělávání – společenskovědní projekty Přírodní dědictví společně, v minulosti Tradice bez hranic – cesta regionálními kulturami a Kulturní dědictví společně. Erasmus+ se u nás stal nedílnou součástí moderního vzdělávání.

Naše žáky ze všech oborů vzdělání vysíláme na odborné praktické stáže do zahraničí – v současné době Německa, Irska, Litvy, Španělska, na Maltu a Slovensko. Tyto mobility se uskutečňují na základě projektů, které zpracováváme ve spolupráci se zahraničními partnery. Velkou výhodou pro studenty je, že tyto pobyty financujeme z grantů evropského programu Erasmus+. Studenti tak získávají neocenitelné praktické odborné zkušenosti, poznávají cizojazyčné pracovní prostředí a jeho požadavky, zdokonalují se v jazykových dovednostech, poznávají život, kulturní zvyklosti a mentalitu obyvatel. Každoročně rozšiřujeme obsah stáží a praxí i hostitelské země. Při realizaci praktických stáží v zahraničí využíváme principy a prvky ECVET – Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu, které podporují kvalitu odborné přípravy našich žáků. Společně s kolegy z našich zahraničních partnerských škol a podniků pracujeme na jednotkách výsledků učení, které tvoří ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí, požadovaných pro danou část kvalifikace nebo obor vzdělání. Tyto jednotky lze hodnotit podle kritérií a validovat, jejich výsledky mohou být přenášeny do jiných zemí a vzdělávacích systémů. Stáže jsou certifikovány a studenti při nich mj. navazují kontakty, kterých využívají v dalším studiu, ve svém profesním i osobním životě. Každý žák pak dostává osobní záznam s dosaženými výsledky učení, Europass Mobility a osvědčení z příslušné země, které do budoucna přispívají k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce.

Podporujeme internacionalizaci vzdělávání a jsme nositeli prestižního certifikátu kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER. V roce 2021 jsme získali akreditaci pro nový program Erasmus+ 2021–2027 a byl nám udělen certifikát kvality za realizované vzdělávací projekty Erasmu+ „Excellence Label“. Mobility v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus+ přispívají ke kvalitní přípravě našich absolventů schopných uplatnit se na evropském trhu práce.

 

Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka projektů evropského vzdělávacího programu ERASMUS+ na SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

 

logo E+ spolufinancovano EU cb

oko