Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Uchazeči (pod registračními čísly = evidenční číslo přihlášky) se ve výsledkových listinách řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Dle zákona č. 472, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebude přijatým uchazečům vydáno rozhodnutí o přijetí, ředitelka školy pouze zveřejní seznam přijatých uchazečů.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 9. května 2018.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zletilí uchazeči a zák. zástupci nezletilých uchazečů vyzvedávat v sekretariátu školy (1. patro) 23. dubna od 10:00 do 14:30 a 24. dubna od 7:00 do 14:30 h.

Nepřijatí uchazeči se mohou odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje a to do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Výsledkové listiny přijímacího řízení pro školní rok 2018 / 2019 naleznete ke stažení níže:

Výsledkové listiny naleznete ke stažení níže:

oko