Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Praxe v Německu

Stalo se již tradicí, že žáci naší školy vyjíždějí na odborné stáže a praxe také do zahraničí. Tyto mobility se uskutečňují na základě projektů, zpracovaných SOŠ OUUD v Plzni ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami a organizacemi. Probíhají v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci / LLP a jsou finančně podpořené grantem EU.

Cílem je zejm. získání praktických odborných zkušeností v zahraničních firmách a organizacích, orientace v cizojazyčném pracovním prostředí, zdokonalení jazykových dovedností i poznání života, zvyklostí, mentality obyvatel sousední země. Nejvíce studentů vyjíždí do Německa – země, která má významné postavení v mezinárodním obchodě, fungující ekonomiku a jejíž občané často a rádi cestují po světě i své zemi.

Právě vazba na reálné prostředí ekonomicky velmi dobře fungujících firem a organizací představuje pro účastníky nejlepší podporu rozvoje odborných i jazykových kompetencí včetně schopnosti odborné komunikace.

Naši studenti ekonomických a obchodních oborů tak poznávají chod zahraničních podniků, způsob řízení, seznamují se s odlišnostmi v marketingu, s obchodními činnostmi zasazenými do odlišného legislativního prostředí a také s podmínkami na evropském trhu práce.

Odborných praxí a stáží se od roku 2010 zúčastnilo již 55 studentů. Praktikovali v německých firmách a organizacích podle zaměření svého oboru studia, např. JenaKultur – Kultur, Tourismus, Marketing, Tourist-Information, Stadtverwaltung, Internationaler Bund, Thalia - Universitätsbuchhandlung, Maklerbüro Habersang, ÜAG Jena, Sinn Leffers, Junioren Kaufleute Jena e. V., Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena, Te gut, JenaWohnen, Globus, Fahrrad Kirscht, Internationales Jugendgästehaus, Bike Point.

Během tří týdnů se podíleli na zajišťování běžného provozu firmy, setkávali se s lidmi, poznávali sociokulturní prostředí SRN, prohlubovali své odborné, jazykové, sociální a interkulturní kompetence. Stáže jsou certifikovány dokumentem Europass – Mobility a osvědčením Odborného centra pro ekonomické a správní obory. Studenti při nich také navázali kontakty, kterých mohou využít při dalším studiu, ve svém profesním i osobním životě.

Na zahraničních stážích se všem studentům velmi líbilo, poznali mnoho nového a procvičili a zdokonalili si své jazykové znalosti. Také firmami a organizacemi byli všichni hodnoceni velmi kladně, k praxím přistupovali zodpovědně a iniciativně, dosahovali výborných a velmi dobrých pracovních výsledků.

Další hostitelskou zemí je od roku 2012 Slovensko. Zde se odborné praxe uskutečňují ve spolupráci se Spojenou školou Detva, která vyučuje mj. obor obchodní akademie se zaměřením na prohloubenou jazykovou přípravu a cestovní ruch. I zde získávají naši žáci po dobu dvou týdnů nadstandardní praktické dovednosti - v neznámém prostředí, v blízkém kontaktu s odlišnou kulturou, poznávají životní styl i kulturní zvyklosti.

Praxe v zahraničí poskytuje mnohem více než zdokonalení odborných znalostí a dovedností. Žáci si odvážejí zkušenosti s odlišnými pracovními zvyklostmi, s hospodařením s jinou měnou, s cizím jazykem. To je v době, kdy stále více mladých lidí ztrácí schopnost porozumět slovenskému jazyku, také velkým přínosem. Samotný pobyt pak pro mnohé znamená možnost postavit se alespoň na několik dní na vlastní nohy – vyzkoušet si, jestli se dokáží sami o sebe postarat, jak zvládnou hospodařit s přidělenými penězi apod.

Svůj volný čas v zahraničí studenti využívají k rozšíření znalostí reálií, odborným exkurzím, výletům, poznávání historie, kultury, významných turistických cílů oblasti, sportu i společným aktivitám s místními i zahraničními studenty. Ti, kdo odborné praxe a stáže v zahraničí již absolvovali, doporučují obdobnou zkušenost všem, kdo to myslí s přípravou na budoucí povolání vážně.

SOŠ obchodu, užitého umění a designu v Plzni v současné době realizuje projekt mobility ve školním roce 2012/13 a již získala finanční prostředky na projekt Za získáním zahraničních zkušeností pro období 2013 – 2014, kdy vyjede na zkušenou do zahraničí dalších 27 studentů. Každoročně škola rozšiřuje obsah stáží a praxí i hostitelské země, připravujeme mobility také do Litvy, Chorvatska a dalších zemí.

Mgr. Marie Klesová, Mgr. Hana Kubálková, Ing. Svatava Valešová, Bc. Jitka Dostálová

 

{joomplucat:7 limit=4|columns=4|ordering=random}

oko