Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Projekt „Heraus mit der Sprache!" zvyšuje motivaci žáků ke studiu německého jazyka a jazykové kompetence žáků, a to zejm. praktickým zaměřením výuky na žáky a vytvářením dalších možností užití získaných dovedností v praxi.

Zdůrazňuje význam znalostí dalšího cizího jazyka kromě angličtiny a zejm. výhodnost znalosti němčiny ve střední Evropě, a to zejm. v profesním a osobním životě.

Němčina je na naší škole jedním z volitelných 5 cizích jazyků vyučovaných ve škole. Žáci si vybírají cizí jazyky podle svého zájmu, němčina je tak dnes hlavně druhým cizím jazykem, a to v silné konkurenci španělštiny, ruštiny a francouzštiny. Je také nabízena jako volitelný třetí cizí jazyk (pro zájemce z oboru Ekonomika a podnikání zaměřeného na cestovní ruch a na zahraniční obchod). Jsme odbornou školou, a proto připravujeme žáky do praxe i k dalšímu studiu. Pro doplnění klasické výuky němčiny, pro její oživení a užívání v praxi používáme různé aktivity, vč. setkání s rodilými mluvčími a poznávání reálií a kultury německy mluvících zemí.

Žáci mají možnost se účastnit mj. dobrovolné odborné praxe v Německu, různých soutěží, společných volnočasových aktivit a spolupráce s německy mluvícími vrstevníky z různých zemí střední Evropy.

Angličtina je dnes samozřejmostí, ovšem nestačí. Jejím ovládáním už nemůže žádný žák ani absolvent nikoho překvapit. Pokud chceme vstoupit na evropský pracovní trh, musíme nabídnout i další znalosti a dovednosti, a to také jiné cizí jazyky – a právě němčina otevírá v Evropě řadu možností. Jazykově se dorozumět se sousedy je velmi důležité, se znalostí němčiny se nabízí i do budoucna mnoho příležitostí k přeshraniční spolupráci v různých oblastech. Vždyť je mateřštinou téměř 90 milionů lidí v EU a také nejčastěji používaným mateřským jazykem v rámci Evropské unie. Při výuce reálií žáci poznávají, že jsme hospodářsky a kulturně provázáni s německy mluvícími sousedy, celá třetina našeho exportu putuje do Německa, německá ekonomika je hybnou páteří celého evropského hospodářství. Znalost němčiny je tedy v pracovním světě Evropy také klíčem k úspěchu.
Poděkování studentům, kteří se účastnili aktivit projektu „Heraus mit der Sprache"
Chtěla bych poděkovat všem svým studentům, kteří se na projektových aktivitách podíleli. Bez nasazení a chuti všech zainteresovaných studentů bych cenu nezískala, takže: vážení studenti, ještě jednou díky! Naším společným nasazením jsem vyhrála nejenom já, ale i vy a zcela určitě celá škola, ke které patříme!
Mgr. Hana Kubálková
Autorka projektu paní Mgr. Hana Kubálková, vyučující naší školy, zvítězila v prestižní celorepublikové soutěži pro učitele němčiny 2014 ("Deutschlehrerpreis 2014") v kategorii středních škol a gymnázií. Ocenění nejlepší učitelky němčiny v České republice získala mj. za realizaci dlouhodobého vzdělávacího projektu „Heraus mit der Sprache!" (Sem s řečí!), který kromě vlastní výuky jazyka posiluje i kulturní a sociální vazby, neboť žáci mohou v jeho rámci realizovat svou praxi v německých společnostech a úzce spolupracovat s pestrou paletou partnerských škol. Soutěž uspořádali partneři kampaně „Šprechtíme", patronát nad ní převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. O vítězích rozhodla mezinárodní odborná porota. Ceny předávali rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff, německý vyslanec Robert Klinke a 1. náměstek ministra školství Jindřich Fryč. Slavnostní akt předání ocenění proběhl v prostorách Lobkovického paláce, sídla Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, kam byla pozvána vítězka soutěže, ředitelka školy a tři žáci, kteří se na projektu podíleli.

„Ceny Deutschlehrerpreis jsou udělovány výjimečným němčinářům, kteří se obzvláště zasloužili o podporu a propagaci německého jazyka", komentoval Berthold Franke, ředitel pražského Goethe-Institutu, jenž se do soutěže zapojil jako jedna z pořádajících organizací: „Soutěž o nejlepšího učitele německého jazyka v České republice se letos konala podruhé."

oko