Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Mimořádná a ochranná opatření ke COVID-19 od 18. 9. 2020

Informace – roušky – aktuální informace platné od 18. 9. 2020

Na základě aktuálního Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platí od pátku 18. 9. 2020 povinnost nosit roušky i během vyučování ve všech učebnách. 

 

 

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA PRO ŽÁKY ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID-19

Povinnosti žáka:

 • Dodržuje zásady osobní a provozní hygieny.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy provede dezinfekci rukou, po celou dobu svého pobytu ve škole dodržuje hygienu rukou, důkladně si myje ruce vodou a mýdlem.
 • Minimalizuje sociální kontakty se spolužáky (třída, jazyková skupina).
 • Dodržuje rozestupy 1,5 metru ve školním bufetu.
 • Nevstupuje do budovy školy ani na smluvní pracoviště, pokud se u něho projevují příznaky infekčního onemocnění.
 • Pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou až v průběhu přítomnosti žáka ve škole či na pracovišti, nahlásí tuto skutečnost neprodleně vyučujícímu dané vyučovací hodiny příp. vyučujícímu, který vykonává dozor o přestávce, nebo třídnímu učiteli.

Informace:

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Upřednostňuje se e-mailová nebo telefonická komunikace se zákonnými zástupci žáků.
 • Je doporučené využití i vlastních ochranných pomůcek (jednorázové rukavice, dezinfekční gely příp. roušky) dle potřeb žáka nebo dle aktuální situace.
 • Desinfekční prostředky jsou umístěny ve vestibulu školy, ve všech kmenových a odborných učebnách, na sociálním zařízení.
 • Žákům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáží-li, že netrpí infekční nemocí (doloženo lékařským potvrzením). V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 ºC.
 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, bude žákovi poskytnuta rouška a dojde k jeho umístění do předem připravené samostatné místnosti (izolace). Současně je informován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
 • Škola informuje žáka s příznaky infekčního onemocnění (nebo zákonného zástupce nezletilého žáka) o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Ve třídě bude zajištěno pravidelné větrání (vždy na začátku každé vyučovací hodiny – zajistí vyučující).

 

INFORMACE O NOVÉ APLIKACI eROUŠKA

 • Aplikace eRouška, která je součástí systému Chytré karantény, a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setká s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění Covid-19. Díky tomu pomáhá efektivně předcházet plošným epidemiologickým a karanténním nařízením.
 • Hlavní myšlenka nové eRoušky stojí na dobrovolnosti a rovněž na přísném protokolu, který chrání osobní data uživatelů. Aby se tato aplikace stala efektivním nástrojem boje proti koronaviru.
 • Vizuální podoba jednoho z plakátů nabízí volný prostor pro kreativitu studentů. Studenti mohou například v rámci některých hodin sami vytvořit slogany, které budou nabádat ke stažení aplikace.

oko