Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Design interiéru

Proč studovat umělecké obory právě na Nerudovce?

 • umělecké obory koncipujeme tak, že absolvent má po úspěšném vykonání maturitní zkoušky možnost širokého profesního uplatnění v řadě odvětví
 • žáky připravujeme individuálně ke studiu na různé obory vysokých uměleckých škol
 • během studia žáky seznamujeme s různými možnostmi jejich uplatnění a vedeme je ke schopnosti sebeuplatnění v praxi
 • absolventi jsou připraveni na práci v různých oblastech daného odvětví (reklamní agentury, grafická studia, nakladatelství, marketingová oddělení všech typů firem, nábytková či designová studia, fotoateliéry, multimediální či audio studia, televize apod. – podle zaměření oboru)
 • vedeme žáky k samostatnému hledání řešení daného úkolu, ale stejně tak k týmové spolupráci
 • ve 3. a 4. ročníku žáci absolvují praxi na pracovištích zaměřených podle studovaného oboru
 • žáci mají možnost jet na odbornou praktickou stáž do zahraničí – např. Německa, Slovenska či Litvy. Každoročně rozšiřujeme obsah stáží a praxí i hostitelské země. Žáci spolupracují na společných projektech s partnerskou uměleckou školou na Slovensku.
 • umělecké obory jako jediné u nás nabízejí dva cizí jazyky – povinně se vyučují dva cizí jazyky z pěti nabízených – angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a španělštiny
 • žáci během studia mají možnost se účastnit jak tuzemských, tak zahraničních exkurzí; součástí 1. a 2. ročníku je týdenní krajinářský kurz
 • v rámci odborných předmětů jsou připravováni na uplatnění získaných vědomostí a znalostí v praxi
 • výuka odborných předmětů probíhá ve specializovaných učebnách; dbáme na to, aby žáci vždy měli možnost pracovat s tím nejaktuálnějším vybavením

 

název oboru:  DESIGN INTERIÉRU
kód oboru:  82-41-M/11
Forma vzdělávání:  denní, 4 roky
Způsob ukončení:  maturitní zkouška
Certifikace:

vysvědčení o maturitní zkoušce

 

V rámci oboru Design interiéru žáci rozvíjejí svou prostorovou představivost, získávají znalosti o chování různých materiálů a učí se, jak s nimi pracovat. Klademe důraz na estetickou průpravu a znalosti ergonomie. Podstatnou doménou oboru je počítačová 3D vizualizace. Absolvent je schopen uplatnit se v interiérových studiích všech zaměření. Získá průpravu v oblasti základů konstrukce výrobku, orientuje se v technickém výkresu a dokáže zhotovit jednoduchá schémata. Ovládá designérskou kresbu, navrhuje interiérové prvky všech druhů interiérů, orientuje se i v počítačové grafice. Získá také přehled z oblasti dějin umění a dějin designu.

Aktivity v rámci studia

 • seznamovací pobyty v 1. ročníku
 • plenér (krajinářský kurz) v 1. a 2. ročníku
 • odborné praxe ve 3. a 4. ročníku
 • projekty školní, krajské, celostátní i mezinárodní
 • odborné exkurze v tuzemsku i zahraničí
 • odborné stáže žáků v zahraničí (v rámci projektů Erasmu+)
 • projektové dny
 • spolupráce s firmami
 • realizace veřejných zakázek
 • mezinárodní spolupráce s partnerskými školami
 • oborové výstavy žáků


Profil a uplatnění absolventů

 

 • znalosti z 1. cizího jazyka úrovně B1–B2 společného evropského rámce
 • znalosti z 2. cizího jazyka úrovně B1 společného evropského rámce
 • předpoklady pro vysokoškolské studium uměleckého směru
 • předpoklady pro vysokoškolské studium cizích jazyků
 • schopnost ovládat činnosti související s tvorbou nábytkového a interiérového designu – pracovat s technickou dokumentací, volit nejvhodnější materiály i technologické postupy
 • využívat znalosti o historickém vývoji a současných trendech výtvarné kultury a interiérové tvorby
 • realizovat v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu finální produkt
 • uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technologická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace, zhotovit konstrukční složku technické dokumentace
 • orientovat se v marketingových nástrojích a vykonávat základní marketingové činnosti ve vztahu k oboru
 • využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi, aktivně využívat informace o nových trendech v oblasti designu nábytku a interiéru
 • používat praktické zkušenosti z odborné praxe

 

Kritéria a podmínky pro přijetí

 • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
 • průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 7. ročníku a 1. pol. 8. ročníku)
 • výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
 • prospěch z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (2. pol. 7. ročníku a 1. pol. 8. ročníku)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • bonifikace za průměrný prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
 • řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

 Více informací k přijímacímu řízení naleznete v kategorii "INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ"

oko