Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

Aranžér

název oboru: ARANŽÉR
kód oboru: 66-52-H/01
Forma a délka vzdělávání: denní, 3 roky
Způsob ukončení: závěrečná zkouška
Certifikace: výuční list

 

PROFIL A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ – ARANŽÉR:

  • Absolvent získá soubor vědomostí a praktických dovedností nezbytných pro vykonávání aranžérských činností v prodejních jednotkách, ve službách, na výstavách i v reklamních agenturách. Tento obor nabízí rozvoj kreativity, zručnosti, výtvarného a estetického cítění.

  • Během vzdělávání si žáci osvojí techniku aranžování výkladních skříní, interiérů vitrín, naučí se pracovat s různými aranžerskými pomůckami a materiály, tvořit vazby z živých i suchých květin k různým příležitostem, které se prodávají na trzích i v obchůdku naší školy. Při tvorbě propagačních prostředků využívají grafické programy pro vektorovou i rastrovou grafiku. Díky těmto dovednostem mohou žáci pracovat na zakázkách pro veřejnost např. tvorbě vizitek, přáníček, letáků, na potisku triček, tašek a dalších propagačních předmětech.

  • Praktické dovednosti získávají žáci nejen v aranžérských dílnách školy, jejichž nedílnou součástí jsou workshopy, které poukazují na kreativitu a různorodost zpracování aranžérského materiálu. Ve druhém a třetím ročníku probíhá odborný výcvik na smluvních pracovištích – v reklamních agenturách, propagačních odděleních malých a středních podniků, grafických studií, floristických firmách apod.

  • Žáci jsou vedeni k samostatnému hledání řešení daného úkolu i k týmové práci.

  • Absolventi se uplatní se na různých pozicích v obchodních nebo reklamních firmách a agenturách i jako soukromí podnikatelé.

  • Po složení závěrečných zkoušek se mohou ucházet o přijetí do nástavbových studijních oborů pro obory vzdělání s výučním listem.

oko