Mezinárodní spolupráce naší školy probíhá v souladu s EIS a zahrnuje řadu internacionalizačních aktivit. Daří se nám rozšiřovat počet partnerů v různých evropských zemích i zkvalitňovat spolupráci s využíváním mezinárodních standardů kvality Erasmus+. Již tradičně vyjíždějí žáci naší školy na odborné praktické stáže do zahraničí – v současné době mohou zájemci ze všech oborů vzdělání naší školy absolvovat praktickou stáž v Německu, Irsku, Litvě, Španělsku, Finsku, na Maltě a Slovensku. Tyto mobility se uskutečňují na základě projektů, zpracovaných naší školou ve spolupráci se zahraničními partnerskými školami, organizacemi a podniky. Probíhají v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus+ KA1 a jsou finančně podpořené granty EU. Podporují spolupráci a mobilitu ve vzdělávání a odborné přípravě, implementaci moderních metod do výuky a zvyšují kvalitu a přiměřenost kvalifikací a získávaných dovedností.

Podporujeme internacionalizaci vzdělávání a jsme nositeli prestižního certifikátu kvality ERASMUS+ VET MOBILITY CHARTER. V roce 2021 jsme získali akreditaci pro celé nové projektové období mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+ 2021—2027 a byl nám udělen certifikát kvality za realizované vzdělávací projekty Erasmu+ „Excellence Label”. Mobility v rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus+ přispívají ke kvalitní přípravě našich absolventů schopných uplatnit se na evropském trhu práce. Každoročně také pořádáme pro zájemce odpolední semináře Za odbornými dovednostmi do zahraničí s Erasmem+, kde představujeme možnosti vzdělávacího programu Erasmus+, zaznějí zkušenosti a zážitky jeho účastníků a na závěr proběhne i konzultace k podkladům pro výběrové řízení na stáže.

Při zahraniční spolupráci využíváme mezinárodních standardů kvality Erasmus+ pro odborné vzdělávání a přípravu, které podporují kvalitu odborné přípravy našich žáků. Společně s kolegy z našich zahraničních partnerských škol a podniků pracujeme na jednotkách výsledků učení, které tvoří ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí, požadovaných pro danou část kvalifikace nebo obor vzdělání. Tyto jednotky lze hodnotit podle kritérií a validovat, jejich výsledky mohou být přenášeny do jiných zemí a vzdělávacích systémů. Každý žák pak dostává osobní záznam s dosaženými výsledky učení a Europass Mobility, které do budoucna přispívají k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce.

Cílem zahraničních stáží je zejména získání praktických odborných zkušeností v zahraničních firmách a organizacích, orientace v cizojazyčném pracovním prostředí, zdokonalení jazykových dovedností i poznání života, zvyklostí, mentality obyvatel. Právě vazba na reálné prostředí firem a organizací představuje pro účastníky nejlepší podporu rozvoje odborných i jazykových kompetencí. Naši studenti obchodně ekonomických i uměleckých oborů poznávají chod zahraničních podniků, způsob řízení, seznamují se s odlišnostmi v marketingu, s obchodními činnostmi zasazenými do odlišného legislativního prostředí a také s podmínkami na evropském trhu práce.

Ve loňském školním roce 2022/23 úspěšně absolvovalo praktickou stáž v zahraničí s finanční podporou evropského vzdělávacího programu Erasmus+ celkem 116 žáků naší školy, z nichž třináct čerstvých absolventek a absolventů bylo na dlouhodobé stáži Erasmus+. Získali řadu zahraničních zkušeností, které využívají v dalším studiu i v zaměstnání. Také se uskutečnilo celkem 15 odborných stáží pedagogů školy v zahraničí v rámci jejich dalšího vzdělávání – sedm vyučujících se zúčastnilo job-shadowingu ve Finsku a šest učitelů pak job-shadowingu v německém Cochemu a Trevíru, o letních prázdninách pak získávaly dvě vyučující zkušenosti na Slovensku. V září až prosinci 2023 probíhají další běhy zahraničních praktických stáží - dlouhodobé stáže (nad 3 měsíce) pro dalších 13 studentů a čerstvých absolventů naší školy a krátkodobé (většinou třítýdenní) pro 95 účastníků, kteří získávají cenné odborné  zkušenosti  v  zahraničních podnicích a organizacích.

Všechny odborné stáže Erasmu+ v zahraničí probíhají na základě EIS, zpracovaného projektu a smluvních ujednání mezi naší školou a partnerskými zahraničními podniky a organizacemi, na základě uzavřených Memorand o spolupráci a Závazků kvality. Obsah praktické stáže vychází vždy ze školního vzdělávacího programu oboru, ve kterém se žák na naší škole vzdělává. Cíle i vlastní obsah stáže jsou upřesněny v jednotkách výsledků učení, které jsou součástí smlouvy o učení (Learning of Agreement). Žáci jsou v oblasti odborných praktických dovedností hodnoceni zahraničním odborníkem, využíváme systém ECVET a mezinárodních standardů kvality Erasmus+. Stáže jsou certifikovány a studenti i vyučující při nich mj. navazují kontakty, kterých využívají v dalším studiu, ve svém profesním i osobním životě. Každý účastník pak dostává osobní záznam s dosaženými výsledky učení, Europass Mobility a osvědčení z příslušné země, které do budoucna přispívají k lepšímu uplatnění absolventů na evropském trhu práce. Žák (a v případě nezletilosti také jeho zákonný zástupce) podepisuje vždy před odjezdem na stáž účastnickou smlouvu a smlouvu o učení (Learning of Agreement), kde jsou stanoveny všechny jeho povinnosti. Grant Erasmu+ je určen na cestovní a pobytové náklady (doprava, ubytování, stravování, odborný a poznávací program stáže). Škola zajišťuje všem účastníkům praktických stáží v zahraničí z prostředků Erasmu+ také cestovní pojištění. Pro vybrané účastníky je vždy připravena povinná příprava ve formě přípravného kurzu (v mimovyučovací době) a také povinný e-learningový kurz OLS z příslušného cizího jazyka včetně vstupního a závěrečného jazykového testu OLS.

Mgr. Hana Kubálková, 
koordinátorka mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+

 

ERASMUS+ OČIMA STUDENTŮ

„Příležitost strávit delší čas v novém prostředí a cizí kultuře mne vždy moc lákala a upřímně bych nečekala, že se mi tak snadno naskytne. Díky projektu Erasmus+ jsem strávila tři týdny ve španělské Malaze a musím uznat, že tento zážitek naprosto předčil má očekávání. Být součástí každodenního života a rutiny samotného centra tohoto města pro mne bylo neuvěřitelnou zkušeností a jsem opravdu vděčná, že jsem něco takového mohla zažít.

Dostala jsem možnost spolupracovat s jednou designerskou firmou, která se zabývá rekonstrukcemi nemovitostí a tvorbou interiérů. Mohla jsem využít některých svých zkušeností v oboru a zároveň jsem si vyzkoušela nové programy a postupy. Co je ale nejdůležitější, více jsem pronikla do fungování reálné firmy, která má reálné zakázky a jedná s reálnými zákazníky. To dodalo mému oboru úplně jiný rozměr.

Co se týče jazykové stránky mého pobytu, rozhodně cítím určitý posun. Nedělá mi už takový problém pohotovost a improvizace v komunikaci v cizím jazyce. Také jsem si rozšířila odbornou slovní zásobu.

Pokud některé studenty naší školy láká taková příležitost, nemohu jinak než doporučit. Je to příjemná ochutnávka života v jiné zemi a rozhodně to člověku rozšíří obzory.“

Sára Fedurcová, obor Design interiéru

fedurcova          malaga (4)

 

 

„Díky svému studiu na Nerudovce, která se již léta účastní odborných stáží v programu Erasmus+, jsem měla možnost na tři týdny vycestovat do španělské Málagy. Neváhala jsem a této příležitosti využila.

Pracovala jsem ve španělské firmě Byevolution. Během práce jsem získala nové znalosti a zkušenosti v programech Illustrátor a Photoshop. Díky každodenní komunikaci v práci i mimo ni jsem si zlepšila své znalosti ze španělského, ale i anglického jazyka. Ve volném čase jsem prozkoumala město, navštívila muzea a historické památky. Společné výlety do Granady, Nerji a Rondy o víkendech nám ukázaly kulturní bohatství a rozmanitost této nádherné země. Ochutnala jsem typická španělská jídla jako churros con chocolate nebo pravé gazpacho a poznala jsem, jaké je žít v jiné zemi.

Tato stáž mi přinesla mnoho zkušeností nejen v mé profesní kariéře, ale i v osobním životě.“

Viktorie Hanzlíková, obor Grafický design

hanzlikova (1)          malaga (4)

 

 

„Během svého studia na Nerudovce jsem měla možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ již dvakrát a ani jedné cesty nelituji.

Poprvé jsem vyjela v roce 2019 do německého města Jena a v letošním roce jsem se účastnila stáže v Irsku. V každé zemi jsem strávila celkem 3 týdny plné práce, vzdělání ale i zábavy a poznávání nových lidí. Člověk se naučí samostatnosti, pozná novou kulturu, zlepší se ve svých jazykových dovednostech, naváže nové kontakty a mnoho dalšího. O víkendech jsme se mohli zúčastnit různých plánovaných výletu a akcí, při kterých jsme měli možnost se lépe poznat i s ostatními účastníky programu z naší školy.

Erasmus+ mi určitě otevřel spoustu nových možností, připravil mě na případné studium v zahraničí a pokud kdokoliv z vás máte tu příležitost se také zapojit, rozhodně neotálejte a jděte do toho po hlavě, abyste jednou nemuseli litovat.“

Tereza Borečková, obor Zahraniční obchod

boreckova irsko1          boreckova irsko2

 

 

„Když jsem se poprvé dozvěděla o možnosti zahraničních stáží, moc mě to nelákalo, ale když jsem se dozvěděla, že bude možnost jet i na stáž v Anglii, neváhala jsem s přihláškou ani chvilku.

Na své první stáži jsem letěla na 3 týdny do anglického Portsmouthu – milého přístavní města se spoustou volnočasových aktivit. Zde jsem pracovala v malé bangladéšské restauraci s názvem The Akash pod vedením majitele Faze Ahmeda. Pracovala jsem zejména na novém grafickém zpracování sáčků a obalů na koření, reprezentaci restaurace na sociálních sítích, úpravě různých kuchařských videí nebo i kontrole čerstvosti ingrediencí. V rámci reprezentace restaurace jsme také vycestovala do Londýna, kde se večer na jednom z bangladéšských televizních kanálů konalo klání restaurací. A světe div se, naše vyhrála! Po skončení vysílání jsme obdrželi pozvání na večeři. Podávala se jejich tradiční jídla a poznali jsme zvyky jiné kultury. Kromě práce jsme také podnikli spoustu výletů a aktivit – úniková hra, laser game, divadlo, kino, muzea, výlety do Londýna, Brightonu a nebo na portsmouthskou dominantu – Spinnaker tower.

Letos jsem se účastnila druhé zahraniční stáže, tentokrát v Irsku. Náš pobyt začal dvoudenní zastávkou v Dublinu, následoval přejezd do města Ovens. Jelikož mé pracoviště sídlilo ve městě Cork, musela každé ráno absolvovat pětačtyřicetiminutovou cestu místními autobusy. A věřte mi, že takové dobrodružství s místní veřejnou hromadnou dopravou nikde jinde nezažijete – někdy má autobus zpoždění až hodinu a jindy ani nepřijede… Přesto je Cork krásné město.  Pracovala jsem zde v jazykovém centru ACET (Active Centre of English Training). Měla jsem na starosti různé úkoly, které spadají do mého primárního zaměření (tvorba plakátů, kartiček, sazba a grafické zpracování brožur, motion grafika), ale i méně lákavé, přesto užitečné (tady to shrnu jedním slovem – úklid). Ovšem lidé jsou tu moc milí, mám možnost si s nimi i popovídat a zlepšit si tak svou angličtinu.
Počet výletů a aktivit byl letos kvůli pandemii poněkud chudší, přesto jsme měli možnost vidět útesy Dingle, muzeum Titaniku ve městě Cobh, pevnost a vězení na ostrově Spike island, dát si odpolední čaj v pevnosti ve městě Kinsale a uniknout z únikové hry.

Moc bych chtěla poděkovat panu učiteli Kopeckému, za jeho pomoc, přípravu programu a hlavně, že zde s námi vydržel. Dále pak paní učitelce Kubálkové a paní ředitelce za možnost něco takového zažít. Tady člověk skutečně zjistí, co se ve škole naučil a zda je schopen znalosti aplikovat v praxi. Každý si zde sám řídí vlastní rozpočet, práci i trávení volného času a obecně se učí hospodařit s časem. A samozřejmě si zlepší angličtinu, protože pokud neumí irštinu, tak se tady jinak nedomluví.“

Lucie Dunovská, obor Grafický design

image4         image8

 

 

„V průběhu svého čtyřletého studia jsem měla možnost vyjet do zahraničí na odbornou praktickou stáž celkem dvakrát – poprvé na 3 týdny a znovu na 3 měsíce po úspěšně dokončené maturitní zkoušce.

Obě stáže v Německu mi přinesly mnoho nových zkušeností. Poznala jsem, jak funguje chod 2 německých firem a co všechno to obnáší. Zlepšila jsem se v německém jazyce, a hlavně jsem překonala svůj strach z mluvení. Vytvořila jsem si mnoho nezapomenutelných zážitků a procestovala Německo.

Jelikož mě také po stáži čekala vysoká škola v zahraničí, byla jsem už připravená, jaké bude žít bez rodičů v cizí zemi. Získala jsem jazykové i praktické dovednosti, které i nadále uplatňuji ve svém studiu a pracovním životě. Pokud máte možnost, rozhodně doporučuji na stáže vyjet. Je to životní zkušenost, která je nejenom dobrá pro váš životopis, ale hlavně pro vás samotné.“

„Anna“ Phuong Anh Nguyenová, absolventka naší školy v oboru Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod

_nguyenová_3.jpg          _nguyenová_2.jpg

 

 

„Zúčastnila jsem se stáže v Jeně, kde jsem pracovala v obchodní firmě Sinn. Musím říct, že tento pobyt mi dal nespočet skvělých zážitků, možnost poznat nové lidi mimo naši školu. Při komunikaci v obchodě jsem musela vystoupit ze své komfortní zóny a mluvit německy. Také jsem navštívila historicky důležitá místa a dozvěděla se spoustu zajímavého. Erasmus+ bych doporučila každému, kdo chce zažít něco neobvyklého. Budete mít na co vzpomínat ještě hodně dlouho.

Jsem ráda, že jsem měla možnost zúčastnit se i mezinárodních vzdělávacích programů. Týden v Jeně byl záživný, jelikož jsme spolupracovali s německými studenty a měli společné aktivity. Navázala jsem i nová přátelství s lidmi od nás ze školy. Následně přijeli Němci za námi. Pracovali jsme na projektu o Evropské unii, navštívili jsme společně Prahu, kde jsem se dozvěděla informace, které jsem ani netušila. Byl to opět nabitý týden, jenž mi dal hodně přínosného do mé budoucnosti.“

Kája Benediktová, obor Ekonomika a podnikání – cestovní ruch

benediktova_8.jpg          benediktova_6.jpg

 

 

„Rád bych poděkoval za možnost jet do Německa na stáž, protože odtud mám nejlepší vzpomínky do života. Dokonce i s kamarádkami plánujeme v budoucnu jet do Jeny a zavzpomínat na stáž, protože to tam bylo nádherný. Je to krásné město, měl jsem skvělou práci a hlavně skvělou partu. Určitě všem doporučuji odvážit se a přihlásit se na stáž, protože krásné vzpomínky budete mít do konce života.“

Radek Šlejska, obor Ekonomika vnitřního obchodu

 

 

„Jedním z důvodů, proč jsem Nerudovku vybrala, byla možnost vyjet na zahraniční stáž. Cestovala jsem do Německa na 3 týdny.

Pokud se chcete stáže zúčastnit, je vhodné mít dobrý prospěch a moc nezameškávat. Také se musíte dobře chovat, protože tam nereprezentujete jen naši školu, ale i Českou republiku. To ale nestačí! Musíte napsat taky jazykový test a projít pohovorem. Pokud to zvládnete a budete vybráni, čeká vás ještě online test OLS, který určí vaši jazykovou úroveň a odemkne e-learning přímo na míru.

Samotná stáž je opravdu super a doporučuji ji každému. Najdete si tam kamarády napříč obory. Já jsem pracovala v Globusu v Isserstedtu. Dnes, po více jak roce po uplynutí mého pobytu, jsem s nimi i nadále v kontaktu. Doufám, že příští rok už bude epidemiologická situace lepší a dovolí mi odjet znovu. Všichni tam jsou strašně milí, a pokud něco nechápete, zopakují vám to klidně vícekrát.

Během stáže jsme o víkendu vyrazili do Výmaru a Erfurtu. Ani v Jeně jsme nezaháleli a navštěvovali různé památky – třeba Jenská věž, naprosto famózní představení v Zeissově planetáriu a mnoho dalšího. Po stáži jsem si napsala on-line test znovu, a zjistila jsem, že má jazyková úroveň je o jeden stupeň výš. Za odměnu mně byl prodloužen e-learning a já se mohla vzdělávat o trochu déle.

Zúčastnila jsem se pár výměnných pobytů, který propojuje nás a naši partnerskou školu STOY-Schule v německé Jeně. Vždy probíhá na dvakrát – jednou jsou oni u nás v Plzni a podruhé my u nich. Společně podnikáme mnoho aktivit a máme možnost poznat nové lidi. Já osobně jsem navázala nová přátelství – se studenty z partnerské školy, studenty z Nerudovky a třeba i s profesionálním fotografem, který mimo jiné pracuje pro partnerskou školu. Od našeho prvního setkání uběhly téměř 2 roky a jsem vděčná, že jsem mohla tyto lidi potkat. Všichni jsou milí, a pokud se nedorozumíte ve všem německy, nebojte, pomůžete si angličtinou.“

Míša Hánová, Design interiéru

Jena_diptych.jpg          Památky_Rýdeshajm.jpg

 

 

„V roce 2019 jsem se zúčastnila programu Erasmu+ v Jeně a byl to jeden z mých nejlepších zážitku poskytovaných školou. Na začátku jsem si musela připravit životopis, motivační dopis a žádosti o místo v českém i cizím jazyce. Následoval pohovor.

První tři dny jsme navštívili města v oblasti Porýní a poté jsme zamířili do Jeny. Seznámili jsme se s městem, viděli jsme jak historické tak i moderní budovy. Každý víkend jsme podnikali výlety nedaleko Jeny, například do Výmaru nebo Erfurtu. Hlavní náplní stáže byla samozřejmě práce. Já pracovala v marketingovém oddělení v Glóbusu, kde jsem získala zkušenosti nejen v němčině, ale i v grafice a fungování velké společnosti. Měla jsem štěstí také na skupinu lidí, kteří se mnou stáž absolvovali. Posílili jsme naše vztahy a poznali nové lidi. Byla to pro mě velká zkušenost a příležitost, jak se nejen procvičit jazyk ale i naučit se zodpovědnosti a umění postarat se o sebe v cizím městě.“

Tereza Bartovská, obor Multimediální tvorba

bartovska_5.jpg          bartovska_7.jpg

 

 

logo E+ spolufinancovano EU cb