→ Německo (Jena)
→ Litva (Vilnius)
→ Španělsko (Malaga)

 

Tyto zahraniční stáže budou probíhat v rozsahu 3 týdny v září – zač. října 2021 (v době, kdy budou probíhat v ČR souvislé praxe žáků a projektová praktická výuka žáků výtvarných oborů).

Zájemci o zahraniční praktickou stáž s ECVET v Německu (Jena), Litvě (Vilnius), Španělsku (Malaga) z řad žáků všech oborů naší školy, financovanou zcela z grantu evropského programu Erasmus+ (VET, KA1), odevzdají do 10. června 2021 v deskách na vrátnici školní budovy v Nerudově ul. 33 tyto podklady pro výběrové řízení:

  • 1) ŽÁDOST O PRAKTIKANTSKÉ MÍSTO – v němčině pro stáž v SRN v září – říjnu 2021, v ruštině pro stáž v Litvě v září – říjnu 2021, ve španělštině pro stáž ve Španělsku v září – říjnu 2021;
  • 2) ŽIVOTOPIS – v němčině pro stáž v SRN v září – říjnu 2021, v ruštině pro stáž v Litvě v září – říjnu 2021, ve španělštině pro stáž ve Španělsku v září – říjnu 2021;
  • 3) MOTIVAČNÍ DOPIS – v českém jazyce pro všechny podzimní stáže žáků,
  • 4) PŘIHLÁŠKU do výběrového řízení na odbornou praxi v zahraničí – praktickou stáž v evropském vzdělávacím programu Erasmus+ kompletně vyplněnou s vyjádřením třídního učitele a podpisem rodiče – zákonného zástupce žáka mladšího 18 let a podpisem žáka – uchazeče o odbornou praxi v zahraničí – praktickou stáž v evropském vzdělávacím programu Erasmus+. Formulář přihlášky je ke stažení v příloze, příp. si jej vyzvedne zájemce na vrátnici školy v Nerudově ulici, odevzdává se 1krát, a to i v případě zájmu o účast ve výběrovém řízení do více zemí.

Minimální úroveň aktivních jazykových dovedností v příslušném cizím jazyce je stanovena dle jednotlivých pracovišť a je v oblasti obchodu v Německu, Litvě a Španělsku min. A1+/A2, v oblasti administrativy min. A2+/B1. Na všechna praktikantská místa ve Španělsku jsou navíc (tzn. mimo výše uvedené jazykové požadavky) potřeba aktivní dovednosti v anglickém jazyce na min. úrovni A2.

Osobní pohovory a ověření komunikativních jazykových dovedností budou probíhat v červnu 2021, v termínech dle pozvánky. Pro vybrané účastníky je připravena povinná příprava ve formě přípravného kurzu (v mimovyučovací době) a také povinného e-learningového jazykového kurzu OLS z příslušného cizího jazyka včetně vstupního a závěrečného jazykového testu OLS. Bez absolvování přípravného kurzu a bez absolvování povinného e-learningového jazykového kurzu OLS včetně vstupního a závěrečného jazykového testu OLS není možné se stáže zúčastnit.

Aktuální informace o výběrovém řízení jsou vždy uváděny na nástěnce vedle suplování v budově školy Nerudova 33, v 1. patře.

 

Za tým projektu Erasmus+
Mgr. Hana Kubálková
koordinátorka mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+